ข้อมูลสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน

   
about banner

ผู้ถือหน่วยลงทุนหลัก

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 14/03/2566
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 52,053
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 79.38

Remark: Updated as of the latest book closing date.
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 21/11/2566 ประเภท : XN
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 50,800
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 99.26

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 1,520,000,000 19.00
2.  บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 399,920,300 5.00
3.  THE BANK OF NEW YORK MELLON 287,242,893 3.59
4.  บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 222,380,700 2.82
5.  บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 207,274,800 2.59
6.  ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 149,856,300 1.87
7.  บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 130,465,000 1.63
8.  ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 126,785,890 1.58
9.  SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 126,104,143 1.58
10.  STATE STREET EUROPE LIMITED 96,222,780 1.20