ข้อมูลสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน

   
about banner

ผู้ถือหน่วยลงทุนหลัก

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 14/04/2563
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 30,974
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 73.91

Remark: Updated as of the latest book closing date.
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 08/09/2563 ประเภท : XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 32,877
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 99.17

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 1,520,000,000 19.00
2. THE BANK OF NEW YORK MELLON 292,005,180 3.65
3. บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 225,632,000 2.82
4. บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 222,805,700 2.79
5. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 220,235,327 2.75
6. NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC 219,836,204 2.75
7. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 175,763,600 2.20
8. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 127,860,915 1.60
9. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 126,785,890 1.58
10. STATE STREET EUROPE LIMITED 94,934,699 1.19