ข้อมูลสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน

   
about banner

ผู้ถือหน่วยลงทุนหลัก

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 05/03/2562
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 21,772
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 74.86

Remark: Updated as of the latest book closing date.
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 18/11/2562 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 28,660
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 98.84

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 1,045,000,000 19.00
2. บริษัทหลักทรัพย์ FOR INVESTMENT 223,872,000 4.07
3. THE BANK OF NEW YORK MELLON 194,643,000 3.54
4. บริษัท ALLIANZ AYUDHYA ASSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED 165,594,500 3.01
5. บริษัท PUBLIC COMPANY LIMITED 94,996,000 1.73
6. ธนาคาร PUBLIC COMPANY LIMITED 93,940,000 1.71
7. BBHISL NOMINEES LIMITED 90,383,100 1.64
8. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 87,165,300 1.58
9. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 83,515,100 1.52
10. NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC 80,836,900 1.47