ข้อมูลสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน

   
about banner

การประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน

เลือกปี

การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2564

ปี 2564
รายงานผลการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับรายงานข้อมูลของกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) ประจำปี 2564 สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน แทนการจัด ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
แบบรายงานข้อมูลของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) ประจำปี 2564 สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน แทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหน่วยลงทุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน
ประจำปี 2564
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนประจำปี 2564 ดาวน์โหลด

การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2563

ปี 2563
สรุปประเด็นสำคัญในลักษณะคำถามและคำตอบจากการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่เกี่ยวข้องกับรายงานข้อมูลของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) ประจำปี 2563 สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน แทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2563 และเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลด
   
แบบรายงานข้อมูลของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) ประจำปี 2563 สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน แทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี2563 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหน่วยลงทุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน
ประจำปี 2563
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนประจำปี 2563 ดาวน์โหลด

การประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2562

ปี 2562
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2562 ดาวน์โหลด
   
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน ครั้งที่ 1/2562 ดาวน์โหลด
แผนที่สถานที่ประชุม ดาวน์โหลด
วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ดาวน์โหลด
ประวัติผู้รับมอบฉันทะจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บัวหลวง จำกัด ที่เสนอชื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2562 ดาวน์โหลด

การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2562

ปี 2562
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
   
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มลงทะเบียน
วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ดาวน์โหลด
ประวัติผู้รับมอบฉันทะจาก บลจ. บัวหลวง จำกัด ดาวน์โหลด
แผนที่สถานที่ประชุม ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2562 (ฉบับเต็ม) ดาวน์โหลด