ข้อมูลทางการเงิน

   
about banner

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

(ล้านบาท) ไตรมาส 2
ปี 2566
ไตรมาส 2
ปี 2565
% เปลี่ยนแปลง (YoY) ไตรมาส 1
ปี 2566
% เปลี่ยนแปลง (QoQ)
รายได้รวม 2,662.07 2,572.19 3.49% 2,656.23 0.22%
รายได้ค่าเช่า 2,644.17 2,567.15 3.00% 2,644.17 0.00%
รายได้ดอกเบี้ย 17.10 5.04 239.29% 11.83 44.55%
รายได้อื่น 0.80 0.00 N.A. 0.23 247.83%
ค่าใช้จ่ายรวม 395.52 360.43 9.74% 386.23 2.41%
ค่าธรรมเนียมและค่าใช่จ่ายในการบริหารกองทุน 28.63 30.17 (5.10)% 28.85 (0.76)%
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 140.20 135.35 3.58% 140.21 (0.01)%
ต้นทุนทางการเงิน 221.30 188.75 17.25% 215.69 2.60%
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 5.39 6.16 (12.50)% 1.48 264.19%
กำไรจากการลงทุนสุทธิ 2,266.55 2,211.76 2.48% 2,270.00 (0.15)%
กำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 0.00 0.00 N.A. 0.00 N.A.
กำไร(ขาดทุน)จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุตธิรรมของเงินลงทุน (2,199.90) (799.93) (175.01)% (3,700.00) 40.54%
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพท์สุทธิจากการดำเนินงาน 66.65 1,411.83 (95.28)% (1,430.00) 104.66%
(ล้านบาท) 31 มิถุนายน 2566 31 มีนาคม 2565
เงินลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง 88,900.00 91,100.00
เงินลงทุนในหลักทรัยพ์และเงินฝากธนาคาร 4,927.91 4,750.47
สินทรัพย์อื่นๆ 11.89 16.19
รวมสินทรัพย์ 93,839.80 95,866.66
รวมหนี้สิน 13,736.32 13,989.82
สินทรัพย์สุทธิ 80,103.48 81,876.84
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วย 76,683.80 76,683.80
กำไรสะสม 3,419.68 5,193.03
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 10.0129 10.2346

สินทรัพย์รวมของกองทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 มีจำนวน 93,839.80 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยเงินลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง 88,900.00 ล้านบาท เงินลงทุนในหลักทรัพย์และเงินฝากธนาคาร 4,927.91 ล้านบาท และสินทรัพย์อื่น 11.89 ล้านบาท หนี้สิน รวมมีจำนวน 13,736.32 ล้านบาท สินทรัพย์สุทธิ (NAV) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 เท่ากับ 80,103.48 ล้านบาท หรือคิดเป็น 10.0129 บาทต่อหน่วย