ข้อมูลทางการเงิน

   
about banner

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

(ล้านบาท) ไตรมาส 2
ปี 2565
ไตรมาส 2
ปี 2564
% เปลี่ยนแปลง (YoY) ไตรมาส 1
ปี 2565
% เปลี่ยนแปลง (QoQ)
รายได้รวม 2,572.19 2,539.54 1.29% 2,572.38 (0.01)%
รายได้ค่าเช่า 2,567.15 2,535.95 1.23% 2,567.15 0.00%
รายได้ดอกเบี้ย 5.04 3.59 40.39% 5.13 (1.75)%
รายได้อื่น 0.00 0.00 N.A. 0.10 N.A.
ค่าใช้จ่ายรวม 360.43 364.20 1.04)% 357.95 0.69%
ค่าธรรมเนียมและค่าใช่จ่ายในการบริหารกองทุน 30.17 30.10 0.23% 30.13 0.13%
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 135.35 131.90 2.62% 135.07 0.21%
ต้นทุนทางการเงิน 188.75 200.13 (5.69)% 190.11 (0.72)%
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 6.16 2.07 197.58% 2.64 133.33%
กำไรจากการลงทุนสุทธิ 2,211.76 2,175.34 1.67% 2,214.43 (0.12)%
กำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 0.00 0.00 N.A. 0.00 N.A.
กำไร(ขาดทุน)จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุตธิรรมของเงินลงทุน (799.92) (100.13) (698.88)% (600.00) (33.32)%
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพท์สุทธิจากการดำเนินงาน 1,411.84 2,075.21 (31.97)% 1,614.43 (12.55)%
(ล้านบาท) 30 มิถุนายน 2565 31 มีนาคม 2565
เงินลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง 98,600.00 99,400.00
เงินลงทุนในหลักทรัยพ์และเงินฝากธนาคาร 4,411.18 4,267.86
สินทรัพย์อื่นๆ 11.57 15.56
รวมสินทรัพย์ 103,022.75 103,683.42
รวมหนี้สิน 14,820.06 15,052.56
สินทรัพย์สุทธิ 88,202.69 88,630.86
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วย 76,683.80 76,683.80
กำไรสะสม 11,518.89 11,947.06
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 11.0253 11.0788

* สินทรัพย์รวมของกองทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 มีจำนวน 103,022.75 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยเงินลงทุนในทรัพย์สิน เส้นใยแก้วนำแสง 98,600.00 ล้านบาท เงินลงทุนในหลักทรัพย์และเงินฝากธนาคาร 4,411.18 ล้านบาท และสินทรัพย์อื่น 11.57 ล้านบาท หนี้สินรวมมีจำนวน 14,820.06 ล้านบาท สินทรัพย์สุทธิ (NAV) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เท่ากับ 88,202.69 ล้านบาท หรือคิดเป็น 11.0253 บาทต่อหน่วย