ข้อมูลทางการเงิน

   
about banner

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

(ล้านบาท) ไตรมาส 4
ปี 2562
ไตรมาส 4
ปี 2561
% เปลี่ยนแปลง (YoY) ไตรมาส 3
ปี 2562
% เปลี่ยนแปลง (QoQ) ปี 2562 ปี 2561 % เปลี่ยนแปลง (QoQ)
รายได้รวม 1,957.77 1,462.81 33.84% 1,481.22 32.17% 6,399.07 5,845.96 9.46%
รายได้ค่าเช่า 1,946.99 1,453.61 33.94% 1,469.17 32.52% 6,354.51 5,814.45 9.29%
ดอกเบี้ยรับ 10.78 9.20 17.17% 12.05 (10.54)% 44.56 31.45 41.69%
รายไดอื่น 0.00 0.00 N.A. 0.00 N.A. 0.00 0.06 (100.00)%
ค่าใช้จ่ายรวม 261.01 93.73 178.47% 110.34 136.55% 582.34 390.87 48.99%
ค่าธรรมเนียมและค่าใช่จ่ายในการบริหารกองทุน 25.36 21.28 19.17% 21.60 17.41% 88.34 81.67 8.17%
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 90.43 68.73 31.57% 80.79 11.93% 315.91 274.69 15.01%
ต้นทุนทางการเงิน 129.23 0.00 N.A. 0.00 N.A. 129.23 0.00 N.A.
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 15.99 3.72 329.84% 7.95 101.13% 48.86 34.51 41.58%
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 1,696.76 1,369.08 23.93% 1,370.88 23.77% 5,816.73 5,455.09 6.63%
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 4,100.01 (99.90) 4,204.11% 300.08 1,266.31% 4,899.83 (355.80) 1,477.13%
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพท์สุทธิจากการดำเนินงาน 5,796.77 1,269.18 356.73% 1,670.96 246.91% 10,716.56 5,099.29 110.16%
(ล้านบาท) 31 ธันวาคม 2562 30 กันยายน 2562
เงินลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง 100,200.00 58,100.00
เงินลงทุนในหลักทรัยพ์และเงินฝากธนาคาร 3,191.18 2,831.96
สินทรัพย์อื่นๆ 2,674.16 8.77
รวมสินทรัพย์ 106,065.34 60,940.73
รวมหนี้สิน 19,059.11 966.27
สินทรัพย์สุทธิ 87,006.23 59,974.46
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วย 76,683.80 54,183.80
กำไรสะสม 10,322.43 5,790.66
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 10.8757 10.9044

* สินทรัพย์รวมของกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจํานวน 106,065.34 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยเงิน ลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนําแสง 100,200.00 ล้านบาท (ประกอบไปด้วยเงินลงทุนในทรัพย์สินเดิม 62,200 ล้านบาทและเงินลงทุนในทรัพย์สิน ส่วนเพิ่ม 38,000 ล้านบาท) เงินลงทุนในหลักทรัพย์และเงินฝากธนาคาร 3,191.18 ล้านบาท และสินทรัพย์อื่น 2,674.16 ล้านบาท หนี้สินรวมมีจำนวน 19,059.11 ล้านบาท สินทรัพย์สุทธิ (NAV) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 87,006.23 ล้านบาท หรือคิดเป็น 10.8757 บาทต่อหน่วย