มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

   
about banner

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

Select Year
วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท)
30 มิถุนายน 2562 59,568,505,986.08 10.8306
31 พฤษภาคม 2562 58,810,489,349.13 10.6928
30 เมษายน 2562 59,672,891,335.94 10.8496
31 มีนาคม 2562 59,213,331,711.54 10.7660
28 กุมภาพันธ์ 2562 58,554,328,849.12 10.6462
31 มกราคม 2562 59,360,116,481.27 10.7927
วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท)
31 ธันวาคม 2561 58,904,672,672.39 10.7099
30 พฤศจิกายน 2561 58,544,666,784.76 10.6444
31 ตุลาคม 2561 59,299,305,933.15 10.7816
30 กันยายน 2561 58,845,488,784.07 10.6991
31 สิงหาคม 2561 58,700,469,404.92 10.6728
31 กรกฎาคม 2561 59,510,022,010.09 10.8200
30 มิถุนายน 2561 59,051,932,268.62 10.7367
31 พฤษภาคม 2561 58,500,199,782.51 10.6364
30 เมษายน 2561 59,259,273,415.89 10.7744
31 มีนาคม 2561 58,802,145,508.03 10.6913
28 กุมภาพันธ์ 2561 58,402,980,995.32 10.6187
31 มกราคม 2561 59,209,950,329.02 10.7654
วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท)
31 ธันวาคม 2560 58,755,384,747.59 10.6828
30 พฤศจิกายน 2560 58,368,324,037.22 10.6124
31 ตุลาคม 2560 59,183,450,072.53 10.7606
30 กันยายน 2560 58,732,272,217.40 10.6785
31 สิงหาคม 2560 58,136,510,747.81 10.5702
31 กรกฎาคม 2560 58,837,721,004.87 10.6977
30 มิถุนายน 2560 58,383,525,146.76 10.6151
31 พฤษภาคม 2560 58,350,494,040.39 10.6091
30 เมษายน 2560 59,345,389,664.52 10.7900
31 มีนาคม 2560 58,889,481,086.32 10.7071
28 กุมภาพันธ์ 2560 56,390,381,291.13 10.2528
31 มกราคม 2560 57,197,277,905.12 10.3995
วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท)
31 ธันวาคม 2559 56,742,642,083.99 10.3168
30 พฤศจิกายน 2559 55,982,911,528.60 10.1787
31 ตุลาคม 2559 57,029,251,122.75 10.3689
30 กันยายน 2559 56,589,241,496.81 10.2889
31 สิงหาคม 2559 56,153,962,345.94 10.2098
31 กรกฎาคม 2559 56,931,460,185.42 10.3511
30 มิถุนายน 2559 56,500,336,034.73 10.2727
31 พฤษภาคม 2559 56,074,133,789.67 10.1953
30 เมษายน 2559 55,649,599,700.91 10.1181
31 มีนาคม 2559 56,437,717,516.88 10.2614
29 กุมภาพันธ์ 2559 56,481,950,690.21 10.2694
31 มกราคม 2559 57,276,002,575.03 10.4138
วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท)
31 ธันวาคม 2558 56,868,842,326.81 10.3397
30 พฤศจิกายน 2558 55,826,294,947.37 10.1502
31 ตุลาคม 2558 56,584,074,763.00 10.2880
30 กันยายน 2558 56,190,464,043.55 10.2164
31 สิงหาคม 2558 55,802,375,584.48 10.1458
31 กรกฎาคม 2558 55,415,152,391.61 10.0754
30 มิถุนายน 2558 56,130,794,294.32 10.2056
31 พฤษภาคม 2558 55,751,306,221.04 10.1366
30 เมษายน 2558 55,374,587,783.87 10.0681
31 มีนาคม 2558 55,605,672,043.04 10.1101
28 กุมภาพันธ์ 2558 55,237,624,481.31 10.0432