ข้อมูลสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน

   
about banner

ผู้ถือหน่วยลงทุนหลัก

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 28/02/2560
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 13,884
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 58.16

หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 23/05/2560 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 15,579
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 98.35

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 1,833,150,000 33.33
2.  ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 467,165,300 8.49
3.  STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 244,026,300 4.44
4.  นายไพวรรณ ชาติพิทักษ์ 154,000,000 2.80
5.  กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส 117,899,500 2.14
6.  นายไพศาล ชาติพิทักษ์ 111,000,000 2.02
7.  NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC 72,428,700 1.32
8.  HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 66,521,200 1.21
9.  AIA TH-EQ3-P 60,450,100 1.10
10.  นางยุวเรศ ชูสกุล 55,600,000 1.01
11.  บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 50,000,000 0.91
12.  UBS AG HONG KONG BRANCH 42,469,000 0.77
13.  HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 41,495,300 0.75
14.  CHASE NOMINEES LIMITED 41,335,300 0.75
15.  บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 37,000,000 0.67
16.  กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส 32,272,500 0.59
17.  กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิ้ล อินคัม ฟันด์ 30,395,200 0.55
18.  บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 30,000,000 0.55
19.  บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 29,296,000 0.53
20.  บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 29,000,000 0.53
21.  STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 28,179,522 0.51