ข้อมูลสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน

   
about banner

ผู้ถือหน่วยลงทุนหลัก

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 07/03/2561
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 16,050
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 65.04

หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28/05/2561 ประเภท : XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 19,791
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 98.46

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 1,293,150,000 23.51
2. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 246,685,900 4.49
3. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 116,521,200 2.12
4. นายไพศาล ชาติพิทักษ์ 112,000,000 2.04
5. บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 95,000,000 1.73
6. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 94,000,000 1.71
7. กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส 90,446,800 1.64
8. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 88,053,538 1.60
9. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 87,165,300 1.58
10. NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC 85,581,000 1.56