ข้อมูลสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน

   
about banner

ผู้ถือหน่วยลงทุนหลัก

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 28/02/2560
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 13,884
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 58.16

หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 07/03/2561 ประเภท : XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 16,148
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 98.47

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 1,833,150,000 33.33
2. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 241,330,000 4.39
3. นายไพวรรณ ชาติพิทักษ์ 114,429,400 2.08
4. นายไพศาล ชาติพิทักษ์ 110,200,000 2.00
5. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 94,000,000 1.71
6. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 87,165,300 1.58
7. บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 85,000,000 1.55
8. กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส 83,446,800 1.52
9. NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC 82,240,600 1.50
10. กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส 75,232,400 1.37
11. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 66,521,200 1.21
12. บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 65,000,000 1.18
13. AIA COMPANY LIMITED - EQ3-P 60,450,100 1.10
14. STATE STREET EUROPE LIMITED 57,788,329 1.05
15. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 50,000,000 0.91
16. กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส 48,895,900 0.89
17. CHASE NOMINEES LIMITED 42,220,400 0.77
18. BNP PARIBAS HONG KONG BRANCH 42,000,000 0.76
19. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 41,327,538 0.75
20. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 37,000,000 0.67
21. นายเกริกไกร ไตรบัญญัติกุล 36,567,600 0.66
22. นางยุวเรศ ชูสกุล 34,100,000 0.62
23. บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 32,000,000 0.58
24. บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด 4 31,827,100 0.58
25. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 30,404,200 0.55
26. บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 29,296,000 0.53
27. นายบูรณะ ชวลิตธำรง 29,100,000 0.53