ข้อมูลสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน

   
about banner

การประชุมผู้ถือหุ้น

เลือกปี
ปี 2562
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
   
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มลงทะเบียน
วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ดาวน์โหลด
ประวัติผู้รับมอบฉันทะจาก บลจ. บัวหลวง จำกัด ดาวน์โหลด
แผนที่สถานที่ประชุม ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2562 (ฉบับเต็ม) ดาวน์โหลด