ข้อมูลสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน

   
about banner

การประชุมผู้ถือหุ้น

เลือกปี

การประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2562

ปี 2562
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2562 ดาวน์โหลด
   
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน ครั้งที่ 1/2562 ดาวน์โหลด
แผนที่สถานที่ประชุม ดาวน์โหลด
วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ดาวน์โหลด
ประวัติผู้รับมอบฉันทะจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บัวหลวง จำกัด ที่เสนอชื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2562 ดาวน์โหลด

การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2562

ปี 2562
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
   
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มลงทะเบียน
วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ดาวน์โหลด
ประวัติผู้รับมอบฉันทะจาก บลจ. บัวหลวง จำกัด ดาวน์โหลด
แผนที่สถานที่ประชุม ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2562 (ฉบับเต็ม) ดาวน์โหลด