ข้อมูลทางการเงิน

   
about banner

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

(ล้านบาท) ไตรมาส 1 ปี 2561 ไตรมาส 1 ปี 2560 % เปลี่ยนแปลง (YoY) ไตรมาส 4 ปี 2560 % เปลี่ยนแปลง (QoQ)
รายได้รวม 1,460.64 1,451.17 0.65% 1,450.92 0.67%
รายได้ค่าเช่า 1,453.61 1,444.08 0.66% 1,444.08 0.66%
ดอกเบี้ยรับ 7.03 7.09 (0.85)% 6.84 2.78%
รายได้อื่น 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00%
ค่าใช้จ่ายรวม 92.96 84.32 10.25% 90.81 2.37%
ค่าธรรมเนียมและค่าใช่จ่ายในการบริหารกองทุน 19.64 19.34 1.55% 20.03 (1.95)%
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 65.67 60.01 9.43% 62.43 5.19%
ดอกเบี้ยจ่าย 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00%
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 7.65 4.97 53.92% 8.35 (8.38)%
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 1,367.68 1,366.85 0.06% 1,360.11 0.56%
กำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00%
กำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน ( 55.92) 2,044.99 (102.73)% ( 72.00) (22.33)%
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพท์สุทธิจากการดำเนินงาน 1,311.76 3,411.84 (61.55)% 1,288.11 1.84%
(ล้านบาท) 31 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2560
เงินลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง 57,600.00 57,656.00
เงินลงทุนในหลักทรัยพ์และเงินฝากธนาคาร 2 ,089.81 2,021.00
สินทรัพย์อื่นๆ 13.05 6.38
รวมสินทรัพย์ 59,702.86 59,683.38
รวมหนี้สิน 900.72 928.00
สินทรัพย์สุทธิ 58,802.14 58,755.38
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วย 54,183.80 54,183.80
กำไรสะสม 4,618.35 4,571.58
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 10.6913 10.6828

* สินทรัพย์รวมของกองทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 มีจำนวน 59,702.86 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยเงินลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง 57,600.00 ล้านบาท เงินลงทุนในหลักทรัพท์และเงินฝากธนาคาร 2,089.81 ล้านบาท และสินทรัพย์อื่น 13.05 ล้านบาท หนี้สินรวมมีจำนวน 900.72 ล้านบาท สินทรัพย์สุทธิ (NAV) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 เท่ากับ 58,802.14 ล้านบาท หรือคิดเป็น 10.6913 บาทต่อหน่วย