ข้อมูลทางการเงิน

   
about banner

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

(ล้านบาท) ไตรมาส 4 ปี2560 ไตรมาส 4 ปี2559 % เปลี่ยนแปลง (YoY) ไตรมาส 3 ปี2560 % เปลี่ยนแปลง (QoQ)
รายได้รวม 1,450.92 1,421.93 2.04% 1,450.20 0.05%
รายได้ค่าเช่า 1,444.08 1,415.61 2.01% 1,444.08 0.00%
ดอกเบี้ยรับ 6.84 6.32 8.23% 6.12 11.76%
รายได้อื่น 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00%
ค่าใช้จ่ายรวม 90.81 88.60 2.49% 96.46 (5.86)%
ค่าธรรมเนียมและค่าใช่จ่ายในการบริหารกองทุน 20.03 19.84 0.96% 19.97 0.30%
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 62.43 62.72 (0.46)% 70.74 (11.75)%
ดอกเบี้ยจ่าย 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00%
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 8.35 6.04 38.25% 5.75 45.22%
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 1,360.11 1,333.33 2.01% 1,353.74 0.47%
กำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00%
กำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน ( 72.00) 310.02 (123.22)% 149.99 (148.00)%
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพท์สุทธิจากการดำเนินงาน 1,288.11 1,643.35 (21.62)% 1,503.73 (14.34)%
(ล้านบาท) 31 ธันวาคม 2560 30 กันยายน 2560
เงินลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง 57,656.00 57,728.00
เงินลงทุนในหลักทรัยพ์และเงินฝากธนาคาร 2,021.00 1,963.15
สินทรัพย์อื่นๆ 6.38 6.52
รวมสินทรัพย์ 59,683.38 59,697.66
รวมหนี้สิน 928.00 965.39
สินทรัพย์สุทธิ 58,755.38 58,732.27
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วย 54,183.80 54,183.80
กำไรสะสม 4,571.58 4,548.47
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 10.6828 10.6785

* สินทรัพย์รวมของกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวน 59,683.38 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยเงินลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง 57,656.00 ล้านบาท เงินลงทุนในหลักทรัพท์และเงินฝากธนาคาร 2,021.00 ล้านบาท และสินทรัพย์อื่น 6.38 ล้านบาท หนี้สินรวมมีจำนวน 928.00 ล้านบาท สินทรัพย์สุทธิ (NAV) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 58,755.38 ล้านบาท หรือคิดเป็น 10.6828 บาทต่อหน่วย