ข้อมูลทางการเงิน

   
about banner

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

(ล้านบาท) ไตรมาส 1
ปี 2562
ไตรมาส 1
ปี 2561
% เปลี่ยนแปลง (YoY) ไตรมาส 4
ปี 2561
% เปลี่ยนแปลง (QoQ)
รายได้รวม 1,479.64 1,460.64 1.30% 1,462.81 1.15%
รายได้ค่าเช่า 1,469.17 1,453.61 1.07% 1,453.61 1.07%
ดอกเบี้ยรับ 10.47 7.03 48.93% 9.20 13.80%
รายได้อื่น 0.00 0.00 N.A. 0.00 N.A.
ค่าใช้จ่ายรวม 105.77 92.96 13.78% 93.73 12.85%
ค่าธรรมเนียมและค่าใช่จ่ายในการบริหารกองทุน 20.30 19.64 3.36% 21.28 (4.61)%
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 72.06 65.67 9.73% 68.73 4.85%
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 13.41 7.65 75.29% 3.72 260.48%
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 1,373.87 1,367.68 0.45% 1,369.08 0.35%
กำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 0.00 0.00 N.A. 0.00 N.A.
กำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 199.78 (55.92) 457.26% (99.90) 299.98%
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพท์สุทธิจากการดำเนินงาน 1,573.65 1,311.76 19.96% 1,269.18 23.99%
(ล้านบาท) 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
เงินลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง 57,500.00 57,300.00
เงินลงทุนในหลักทรัยพ์และเงินฝากธนาคาร 2 ,594.30 2,536.45
สินทรัพย์อื่นๆ 1 3.21 9.69
รวมสินทรัพย์ 6 0,107.52 59,846.14
รวมหนี้สิน 894.18 941.47
สินทรัพย์สุทธิ 59,213.33 58,904.67
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วย 54,183.80 54,183.80
กำไรสะสม 5,029.53 4,720.87
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 10.7660 10.7099

* สินทรัพย์รวมของกองทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 มีจำนวน 60,107.52 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยเงินลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง 57,500.00 ล้านบาท เงินลงทุนในหลักทรัพท์และเงินฝากธนาคาร 2,594.30 ล้านบาท และสินทรัพย์อื่น 13.21 ล้านบาท หนี้สินรวมมีจำนวน 894.18 ล้านบาท สินทรัพย์สุทธิ (NAV) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 เท่ากับ 59,213.33 ล้านบาท หรือคิดเป็น 10.7660 บาทต่อหน่วย