ข้อมูลสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน

   
about banner

การจ่ายเงินปันผล และการลดเงินทุนจดทะเบียน

การจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ ผลการดำเนินงานงวด อัตราเงินปันผล (บาท/หน่วย) วันปิดสมุดทะเบียน วันจ่ายเงินปันผล
1 10 กุมภาพันธ์ 2558 - 31 มีนาคม 2558 0.11 13 พฤษภาคม 2558 27 พฤษภาคม 2558
2 1 เมษายน 2558 - 30 มิถุนายน 2558 0.20 13 สิงหาคม 2558 27 สิงหาคม 2558
3 1 กรกฎาคม 2558 - 30 กันยายน 2558 0.21 16 พฤศจิกายน 2558 30 พฤศจิกายน 2558
4 1 ตุลาคม 2558 - 31 ธันวาคม 2558 0.22 16 กุมภาพันธ์ 2559 2 มีนาคม 2559
5 1 มกราคม 2559 - 31 มีนาคม 2559 0.22 13 พฤษภาคม 2559 30 พฤษภาคม 2559
6 1 เมษายน 2559 - 30 มิถุนายน 2559 0.22 17 สิงหาคม 2559 31 สิงหาคม 2559
7 1 กรกฎาคม 2559 - 30 กันยายน 2559 0.23 15 พฤศจิกายน 2559 29 พฤศจิกายน 2559
8 1 ตุลาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559 0.23 28 กุมภาพันธ์ 2560 14 มีนาคม 2560
9 1 มกราคม 2560 - 31 มีนาคม 2560 0.24 23 พฤษภาคม 2560 6 มิถุนายน 2560
10 1 เมษายน 2560 - 30 มิถุนายน 2560 0.21 23 สิงหาคม 2560 6 กันยายน 2560
11 1 กรกฎาคม 2560 - 30 กันยายน 2560 0.23 24 พฤศจิกายน 2560 12 ธันวาคม 2560
12 1 ตุลาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560 0.23 7 มีนาคม 2561 21 มีนาคม 2561

การลดเงินทุนจดทะเบียน

ครั้งที่ วันปิดสมุดทะเบียน วันเฉลี่ยจ่ายเงินคืน จำนวนเงินทุนจดทะเบียน ก่อนลดมูลค่าหน่วยลงทุน จำนวนเงินทุน จดทะเบียนที่ลดลง จำนวนเงินทุน จดทะเบียนหลัง ลดมูลค่าหน่วยลงทุน
ต่อหน่วย (บาท) รวม (ล้านบาท) ต่อหน่วย (บาท) รวม (ล้านบาท) ต่อหน่วย (บาท) รวม (ล้านบาท)
1 3 มี.ค. 59 17 มี.ค. 59 10.00 55,000.00 0.0838 460.90 9.9162 54,539.10
2 15 พ.ย. 59 29 พ.ย. 59 9.9162 54,539.10 0.0409 224.95 9.8753 54,314.15
3 23 พ.ค. 60 6 มิ.ย. 60 9.8753 54,314.15 0.0237 130.35 9.8516 54,183.80

เหตุแห่งการลดเงินทุนจดทะเบียน: กองทุนมีเงินสดส่วนเกินเนื่องมาจากค่าเช่าล่วงหน้าจำนวน 816.51 ล้านบาท ที่กองทุนได้รับจากบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)(“TTTBB”) ในวันที่ทำการซื้อขายทรัพย์สินเสร็จสิ้นตามสัญญาเช่าหลัก ทั้งนี้ บริษัทจัดการมีแผนที่จะลดทุนจดทะเบียนของกองทุนในปี 2560 จำนวนประมาณ 130.35 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทจัดการจึงนำเงินจำนวน 130.35 ล้านบาท ไปดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของกองทุน และการลดทุนครั้งนี้เป็นการลดทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามแผนที่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนในโครงการจัดการกองทุน

ทั้งนี้ ค่าเช่าล่วงหน้าจำนวน 816.51 ล้านบาทเป็นค่าเช่าสามเดือนสุดท้ายตามสัญญาเช่าหลักที่จะเกิดขึ้นในปี 2569 การคืนเงินลงทุนดังกล่าวจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับเงินปันผลในอนาคตน้อยลงเนื่องจากเงินที่นำมาคืนนี้เป็นเงินค่าเช่าล่วงหน้าซึ่งในอนาคตกองทุนจะไม่ได้รับเงินค่าเช่าจำนวนดังกล่าวข้างต้นอีก นอกจากนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยและกองทุนไม่มีทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงให้ TTTBB เช่าและสัญญาเช่าหลักถูกยกเลิกก่อนกำหนด กองทุนจะต้องคืนเงินค่าเช่าล่วงหน้าให้แก่ TTTBB ในกรณีที่ TTTBB ได้ปฏิบัติตามสัญญาเช่าหลักอย่างครบถ้วนแล้ว ซึ่งกองทุนอาจไม่มีเงินเพียงพอที่จะมาชำระค่าเช่าล่วงหน้าดังกล่าว (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) คืนให้แก่ TTTBB ได้