ข้อมูลสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน

   
about banner

การจ่ายเงินปันผล และการลดเงินทุนจดทะเบียน

การจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ ผลการดำเนินงานงวด อัตราเงินปันผล (บาท/หน่วย) วันปิดสมุดทะเบียน วันจ่ายเงินปันผล
1 10 กุมภาพันธ์ 2558 - 31 มีนาคม 2558 0.11 13 พฤษภาคม 2558 27 พฤษภาคม 2558
2 1 เมษายน 2558 - 30 มิถุนายน 2558 0.20 13 สิงหาคม 2558 27 สิงหาคม 2558
3 1 กรกฎาคม 2558 - 30 กันยายน 2558 0.21 16 พฤศจิกายน 2558 30 พฤศจิกายน 2558
4 1 ตุลาคม 2558 - 31 ธันวาคม 2558 0.22 16 กุมภาพันธ์ 2559 2 มีนาคม 2559
5 1 มกราคม 2559 - 31 มีนาคม 2559 0.22 13 พฤษภาคม 2559 30 พฤษภาคม 2559
6 1 เมษายน 2559 - 30 มิถุนายน 2559 0.22 17 สิงหาคม 2559 31 สิงหาคม 2559
7 1 กรกฎาคม 2559 - 30 กันยายน 2559 0.23 15 พฤศจิกายน 2559 29 พฤศจิกายน 2559
8 1 ตุลาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559 0.23 28 กุมภาพันธ์ 2560 14 มีนาคม 2560
9 1 มกราคม 2560 - 31 มีนาคม 2560 0.24 23 พฤษภาคม 2560 6 มิถุนายน 2560
10 1 เมษายน 2560 - 30 มิถุนายน 2560 0.21 23 สิงหาคม 2560 6 กันยายน 2560
11 1 กรกฎาคม 2560 - 30 กันยายน 2560 0.23 24 พฤศจิกายน 2560 12 ธันวาคม 2560
12 1 ตุลาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560 0.23 7 มีนาคม 2561 21 มีนาคม 2561
13 1 มกราคม 2561 - 31 มีนาคม 2561 0.22 28 พฤษภาคม 2561 12 มิถุนายน 2561
14 1 เมษายน 2561 - 30 มิถุนายน 2561 0.23 28 สิงหาคม 2561 11 กันยายน 2561
15 1 กรกฎาคม 2561 - 30 กันยายน 2561 0.22 26 พฤศจิกายน 2561 11 ธันวาคม 2561

การลดเงินทุนจดทะเบียน

ครั้งที่ วันปิดสมุดทะเบียน วันเฉลี่ยจ่ายเงินคืน จำนวนเงินทุนจดทะเบียน ก่อนลดมูลค่าหน่วยลงทุน จำนวนเงินทุน จดทะเบียนที่ลดลง จำนวนเงินทุน จดทะเบียนหลัง ลดมูลค่าหน่วยลงทุน
ต่อหน่วย (บาท) รวม (ล้านบาท) ต่อหน่วย (บาท) รวม (ล้านบาท) ต่อหน่วย (บาท) รวม (ล้านบาท)
1 3 มี.ค. 59 17 มี.ค. 59 10.00 55,000.00 0.0838 460.90 9.9162 54,539.10
2 15 พ.ย. 59 29 พ.ย. 59 9.9162 54,539.10 0.0409 224.95 9.8753 54,314.15
3 23 พ.ค. 60 6 มิ.ย. 60 9.8753 54,314.15 0.0237 130.35 9.8516 54,183.80

เหตุแห่งการลดเงินทุนจดทะเบียน: กองทุนมีเงินสดส่วนเกินเนื่องมาจากค่าเช่าล่วงหน้าจำนวน 816.51 ล้านบาท ที่กองทุนได้รับจากบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)(“TTTBB”) ในวันที่ทำการซื้อขายทรัพย์สินเสร็จสิ้นตามสัญญาเช่าหลัก ทั้งนี้ บริษัทจัดการมีแผนที่จะลดทุนจดทะเบียนของกองทุนในปี 2560 จำนวนประมาณ 130.35 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทจัดการจึงนำเงินจำนวน 130.35 ล้านบาท ไปดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของกองทุน และการลดทุนครั้งนี้เป็นการลดทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามแผนที่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนในโครงการจัดการกองทุน

ทั้งนี้ ค่าเช่าล่วงหน้าจำนวน 816.51 ล้านบาทเป็นค่าเช่าสามเดือนสุดท้ายตามสัญญาเช่าหลักที่จะเกิดขึ้นในปี 2569 การคืนเงินลงทุนดังกล่าวจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับเงินปันผลในอนาคตน้อยลงเนื่องจากเงินที่นำมาคืนนี้เป็นเงินค่าเช่าล่วงหน้าซึ่งในอนาคตกองทุนจะไม่ได้รับเงินค่าเช่าจำนวนดังกล่าวข้างต้นอีก นอกจากนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยและกองทุนไม่มีทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงให้ TTTBB เช่าและสัญญาเช่าหลักถูกยกเลิกก่อนกำหนด กองทุนจะต้องคืนเงินค่าเช่าล่วงหน้าให้แก่ TTTBB ในกรณีที่ TTTBB ได้ปฏิบัติตามสัญญาเช่าหลักอย่างครบถ้วนแล้ว ซึ่งกองทุนอาจไม่มีเงินเพียงพอที่จะมาชำระค่าเช่าล่วงหน้าดังกล่าว (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) คืนให้แก่ TTTBB ได้